Priser Lene

Individuelle samtaler (pr.time)
Voksne
Børn / unge
1.125 kr.
1.125 kr.
Familierådgivning (pr. time) 1.375 kr.
Sygesikringshenviste (individuelle)

 1. samtale (ca 45 min)
 2. og efterfølgende samtaler (ca 45 min)
462,42 kr.

385,59 kr.

Supervision (pr. time)
Enkeltperson
2 – 8 personer
(ex.moms) 1.325 kr.
(ex.moms) 2.000 kr.
Fordrag (pr. time) (ex.moms) 5.000 kr.

En individuel samtale varer ca. 45-55 min. Varighed af familierådgivning 1½ t. Oftest aftales der 1 eller 1 ½ time.

 

Kurser og foredrag

< tilbage til generel beskrivelse

Lenes tilgang

Kurser og foredrag

Jeg tilbyder skræddersyede kurser og foredrag indenfor et psykologisk eller pædagogisk emne alt efter dine/jeres ønsker og behov. Fx kurser/foredrag om:

 • Udvikling og trivsel – fælles opmærksomhed og ansvar
 • Forældresamarbejde
 • Den udfordrede elev og skolen
 • Fælles pædagogisk tilgang
 • Hvordan kan I som forældre støtte jeres børns skolegang
 • Frivillig i arbejdet med særligt udfordrede personer
 • ”Det sårbare mellemrum” – om sorg og tab.

 

Supervision

< tilbage til generel beskrivelse

Lenes tilgang

Jeg tilbyder supervision til personer, der professionelt arbejder med børn, unge eller voksne. Det kan være:

 • Enkeltpersoner, såvel ledere som medarbejdere – fx i forbindelse med stress, voldsomme hændelser, afskedigelse eller længerevarende sygdom
 • Små grupper (2-8 personer) og store grupper (flere end 8 personer)
 • Institutioner/arbejdspladser – fx som opfølgning på kursusforløb
 • Psykologer – fx i forbindelse med autorisation.

Hvad er supervision?

Supervision er en veldokumenteret metode, der kan højne den faglige udvikling og forebygge stress, omsorgstræthed og udbrændthed. Supervision er en struktureret samtaleform mellem supervisor (psykologen) og supervisand (deltageren). Supervision foregår oftest i en kollegagruppe med eller uden deltagelse af leder.

Forudsætningen for vellykket og udviklende supervision er klare rammer, etisk tavshedspligt og tillid til hinanden, samt til supervisor. Derfor er det vigtigt, at de, der har forberedt supervisionen, føler sig mødt og hørt. Min tilgang er, at den der har mod til at vise sårbarhed, viser styrke.

Formålet med supervisionen er at skabe rum til refleksion over egen praksis. Hermed får vi kendskab til faglige problemstillinger og holdninger.  Vi får indsigt, styrke og metoder til kvalificeret at kunne handle professionelt og fagligt kompetent. Formålet med supervisionen er ligeledes at kunne opnå en forståelse af den andens perspektiv. Den anden kan fx være barnet/den unge, forældrene, borgeren/klienten/patienten, kollegaen, samarbejdspartneren eller medarbejderen.

Jeg arbejder med supervision ud fra et læringsperspektiv. Det vil sige, at supervisionen bliver en læreproces, hvor vi åbent, anerkendende og fordomsfrit undersøger og sætter ord på den enkeltes tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger/adfærd i forbindelse med en konkret situation. Det kan fx være en situation som opleves særligt udfordrende eller belastende og krævende.

I supervisionen inddrager jeg gerne elementer af psykologfaglig undervisning, samt anbefaler relevant faglitteratur.

Jeg har erfaringer med supervision indenfor følgende områder:

 • Rusmiddel og psykiatri
 • Integrationsområdet
 • Socialrådgivere og mentorer i kommuner
 • Socialpædagogiske opholdssteder for anbragte børn og unge
 • Døgninstitutioner, specialskoler og efterskoler for børn og unge med særlige behov
 • Familiekonsulenter, anbringelseskonsulenter, plejefamilier og ressourcepædagoger
 • Bosteder for voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede
 • Privatpraktiserende læger
 • Ledere fra det private og offentlige arbejdsmarked
 • Psykologer med henblik på opnåelse af autorisation

Familiesamtaler

< tilbage til generel beskrivelse

Lenes tilgang

Et forløb med familiesamtaler indledes med en samtale, hvor begge forældre og evt. barnet deltager (afhængig af alder og problemstilling).

Familiesamtaler kan være en hjælp, når:

 • I oplever, at et eller flere familiemedlemmer ikke trives
 • I oplever, at det liv, I ønsker at leve, er langt fra den virkelighed I står i. Fx, hvis I får svært ved at opløse/håndtere de helt uundgåelige konflikter, som typisk opstår, når der stilles krav
 • I oplever, at det er svært at forstå jeres barn. Måske begynder I at se jeres barn som fx egoistisk, nærtagende, ulydig, doven
 • I oplever som familie at være i krise på grund af fx skilsmisse, alvorlig sygdom, ulykke, fyringer eller flytning
 • I som forældre er uenige om fx. søvn, sengetider og sovested, måltider, brug af de sociale medier m.m.
 • I oplever at være kørt fast i systemet. Det kan fx dreje sig om et afslag på en udredning af barnets vanskeligheder, eller at barnet ikke får den nødvendige hjælp og støtte
 • Der mangler kontakt til et medlem af familien. Det er ofte en stor sorg ikke at have kontakt til sit voksne barn eller til sine forældre/søskende.

Samtaler børn / unge

< tilbage til generel beskrivelse

Lenes tilgang

I samtalen/terapien med barnet/den unge handler det om at være nysgerrig og medfølende. Nærmere bestemt handler det om at undersøge, hvilke krav, såvel ydre som indre, barnet/den unge oplever som uoverkommelige. Hvis barnet har vanskeligheder i skolen som fx ordblindhed, kan det være svært at klare de faglige krav. Hvis barnet/den unge helt basalt sover dårligt, spiser uhensigtsmæssigt og får rørt sig for lidt, påvirker det trivslen. Måske har barnet/den unge svært ved at regulere sine følelser og har derfor brug for hjælp og støtte til at mærke sine behov og lære at sætte ord på følelser og kropslige fornemmelser, der ligger til grund for adfærd. Min erfaring er, at samtaler/terapi kan have en positiv indflydelse på børn og unges udvikling, trivsel og livsduelighed. Desuden kan samtalerne styrke dig som forælder i at støtte dit barn bedst muligt.

Som udgangspunkt indleder jeg samtaler/terapi med børn/unge ved også at inddrage forældrene. Afhængig af barnets alder og problemstilling anbefaler jeg evt. familiesamtaler i form af familierådgivning/familieterapi.

Samtaler med børn/unge kan være en hjælp i forbindelse med:

 • Angst – fx separationsangst, enkelfobier, helbredsangst, overdreven bekymringstendens, social angst
 • OCD – herunder tvangstanker og tvangshandlinger
 • Skolevægring
 • Lavt selvværd
 • Depression
 • Selvmordstanker/selvmordsforsøg
 • Aggressioner
 • Dårlig trivsel
 • Konflikter med andre
 • Sorg
 • Forældres skilsmisse
 • Dødsfald
 • Alvorlig sygdom
 • Overgreb
 • Vold
 • Ulykker.

 

Samtaler voksne

< tilbage til generel beskrivelse

Lenes tilgang

Uanset hvem vi er, kan vi rammes af livets kriser eller udfordringer. Det kan være du har mistet? Måske en nærtstående, en funktionsevne, et job eller en livsdrøm der gik i vasken? Oplever du indre uro og har svært ved at falde til ro? Måske plages du af uudholdelige smerter? Eller det kan være, du synes, at dit liv styres af alkohol, stoffer, mad, shopping, spil eller sociale medier? Måske døjer du med lavt selvværd, kritisk og dømmende tanker om dig selv, indre usikkerhed, tristhed eller ensomhed? Eller har du været udsat for vold, overgreb, stalking eller andre trusler på din personlige integritet? Er du forælder, har du måske et ønske om at forstå dit barn endnu bedre. Eller drømmer du om at finde kærligheden? Ønsker du at få indblik i, hvilke af dine mønstre der aktiveres, når du er i tætte relationer? Måske tynges du af konflikter eller mobning på arbejdspladsen og/eller privat?

Som psykolog møder jeg mange mennesker, der trods svære belastninger udviser en fantastisk livskraft, mod og villighed til at søge mening i livet. Min tilgang er at opfatte et andet menneskes handlinger som det bedste, vedkommende kan gøre i en given situation – også selv om det udefra set er dybt uhensigtsmæssigt og imod personens inderste ønsker og værdier. Denne dybtliggende trang til at ville mestre sit eget liv er ofte udgangspunktet for et samtaleforløb. I fællesskab aftaler vi fokus for det du ønsker hjælp til.

Jeg arbejder primært med de nyere former for kognitiv terapi – de hedder  Compassion Fokuseret Terapi (CFT) og Acceptance Commitment Therapy (ACT).

Nogle af de problemstillinger jeg tilbyder hjælp til:

 • Angst
 • Depression eller tristhed
 • Stress
 • Udbrændthed og omsorgstræthed
 • Sorg- og tabsoplevelser
 • Alvorlig sygdom
 • Skilsmisser
 • Ensomhed
 • Selvmordstanker
 • Misbrug
 • Smertehåndtering
 • OCD (tvangstanker og tvangshandlinger)
 • Lavt selvværd
 • Stalking
 • Overfald
 • Mobning
 • Børneopdragelse
 • Konflikter
 • Kærlighed
 • Eksistentielle kriser.

 

Jeg har overenskomst med sygesikringen.
Via egen læge kan du få henvisning til psykologsamtaler. Læs mere på Psykologer i Danmark