Priser Jeanet

Individuelle samtaler 
Voksne/unge
1125 kr.
Parsamtaler/Parterapi
1 ½ time
.
1950 kr.
Familierådgivning
1 time
1 ½ time
1400 kr.
1950 kr.
Supervision (pr. time)

Enkeltperson

2 – 8 personer

 

1400 kr.

1900 kr.

 

Priserne gældende fra den 1. januar 2023.

En individuel samtale varer ca. 55 min.
En parsamtale / parterapi varer normalt 1 ½ time med mindre andet aftales.

 

Samtaler voksne

< tilbage til generel beskrivelse

Jeanets tilgang

I løbet af et voksenliv vil de fleste af os opleve perioder, hvor vi psykisk kommer ud af kurs. Nogle gange kan man komme til at køre fast i uhensigtsmæssige vaner og mønstre. Man kan have svært ved selv at få skabt den forandring, som er nødvendig for at kunne leve det liv, man gerne vil. I en sådan situation kan en psykolog være en kvalificeret samtalepartner, som kan hjælpe en til at få indsigt, mod og overskud til at skabe forandring.

JEG TILBYDER HJÆLP I FORBINDELSE MED F.EKS.:

 • Lavt selvværd
 • Stress
 • Depression
 • Angst
 • Kriser
 • Manglende livsglæde/tristhed
 • Eksistentielle problemer
 • Skilsmisse
 • Sorg

Terapi børn /unge

< tilbage til generel beskrivelse

Jeanets tilgang

Som ung bliver man påvirket fra mange forskellige sider: Fra forældrene, vennerne, skolen, fritidslivet, familien, de sociale medier osv. Nogle gange kan det være svært at få det hele til at hænge sammen, og man kan opleve, at der bliver stillet store krav til en.
Man kan føle sig ensom, trist og ked af det, eller have en følelse af at være tom inden i. Det kan være svært at tale om det med andre. Hvis sådan en tilstand står på i længere tid, er det for mange en stor hjælp at få sat ord på det. Når man taler med en psykolog, handler det om at få plads til at fortælle sin historie, sådan som man selv oplever den, uanset om andre har oplevet det anderledes. Sammen med psykologen finder man ud af andre måder at betragte ens problemer på, og dermed også andre måder at handle på.

Ved samtaler med unge vil inddrage forældrene efter behov, så den unge kan få den bedste støtte.

MAN KAN F.EKS. SØGE HJÆLP, NÅR DEN UNGE:

 • Virker deprimeret, trist eller indesluttet
 • Lider af angst
 • Lider af lavt selvværd
 • Føler sig ensom
 • Føler sig stresset eller presset
 • Har det svært efter forældrenes skilsmisse
 • Har mistet en nærtstående person
 • Oplever vanskeligheder i forhold til kammerater, kærester eller forældre
 • Oplever ikke at kunne slå til i forhold til indre og/eller ydre krav
 • Oplever problemer i skolen f.eks. i form af mobning, isolation, skoleskift, ikke at kunne følge med osv.
 • Udviser selvskadende adfærd

FORMÅL MED HJÆLPEN:

 • At øge trivslen og glæden i hverdagen
 • At styrke den unges selvværd og selvforståelse
 • At den unge får en erfaring med, at det hjælper at tale om det, der er svært
 • At hjælpe den unge til at finde alternative handlemuligheder i hverdagen

Parsamtaler / parterapi

< tilbage til generel beskrivelse

Jeanets tilgang

Parsamtaler / parterapi tager udgangspunkt i, at det er relationen, og ikke personerne, der er problemet. Når relationen er blevet problemfyldt, opstår der oftest en masse negative følelser. Mange oplever f.eks. at være irritable, triste, sure, trætte el. lign. Det kan ofte være svært at få vendt den negative spiral selv. Her kan psykologen fungere som en neutral samtalepartner, der kan hjælpe med at få vendt det negative samspil.
Det er vigtigt for mig, at begge parter i parterapien føler sig forstået. Parsamtaler / parterapi handler ikke om, hvem der har ret, og hvem der tager fejl. Det handler istedet om at få en dybere og mere nuanceret forståelse af de problematikker, man er havnet i, og hjælp til at komme videre. Oftest vil målet være at komme videre sammen, men i nogle tilfælde kan det også handle om at komme videre hver for sig på en ordentlig måde.

GRUNDE TIL, AT VÆLGE AT GÅ I PARTERAPI, KAN F.EKS. VÆRE:

 • Mange konflikter og skænderier
 • At ”gnisten” mangler
 • At nærheden i forholdet er forsvundet på grund af en travl dagligdag
 • Uenighed om praktiske gøremål eller opdragelse
 • Uenighed i forhold til intimitet og sex
 • Uenighed i forhold til alenetid og fællestid.
 • Ønske om at lære nye og bedre måder at kommunikere på
 • Irritation på og negativ tænkning om den anden
 • Jalousi
 • Utroskab
 • Overvejelser om skilsmisse

FORMÅLET MED PARTERAPI ER:

 • At styrke parforholdet og relationen mellem jer
 • At styrke respekten og omsorgen for hinanden
 • At tale sammen og at kunne forstå hinanden, selv om I ikke er enige
 • At tale om svære og følsomme ting uden at skændes eller trække sig tilbage
 • At finde ud af, hvad der giver glæde og nærvær
 • At opnå forståelse af, hvad der virkelig betyder noget for den anden og for en selv

Man kan vælge at gå i parterapi af flere grunde. Men fælles for alle er ønske om forandring.

 • Mange opsøger parterapi, fordi de er ”kørt fast” og har brug for hjælp til at komme videre
 • Mange oplever at de på egen hånd, har svært ved at tale sammen om det svære på en konstruktive måde, som fører dem videre
 • Andre ønsker at forebygge parforholdsproblemer, og kommer uden konkrete problemer
 • Nogle går med overvejelser om skilsmisse og har brug for hjælp til afklaring
 • Nogle har beslutte sig for at blive skilt, men ønsker hjælp til at få afsluttet parforholdet på en så respektfuld måde som muligt

Uanset hvad jeres grunde er er I velkommen hos mig. Sammen finder vi en samtaleform, der passer til de udfordringer I har. Jeg har stor erfaring med at arbejde med par.

Familiesamtaler

< tilbage til generel beskrivelse

Jeanets tilgang

Det kræver meget at være børnefamilie/”teenagerfamilie” i dag. Vi stiller store krav til os selv og hinanden, og ind i mellem kan der være længere perioder, hvor vi oplever, at vi ikke helt er den forælder/familie, vi gerne vil være.
Hvis noget er gået i hårknude i en familie, og hverdagen er præget af konflikter, misforståelser, tristhed eller vrede, kan det være hjælpsomt at søge familiesamtaler eller familierådgivning.

Min grundholdning er, at både voksne og børn gør det bedste de kan, med udgangspunkt i de ressourcer de har her og nu. Derfor er det vigtigt, at familiesamtalen ikke handler om at placere skyld, men om at lytte og forstå hinanden, og derigennem finde alternative handlemuligheder.

FAMILIETERAPI KAN HJÆLPE:

 • Når samværet i familien er præget af konflikter, skænderier eller undgåelsesadfærd
 • Når I føler, I er kørt fast i de samme konflikter
 • Når voksne og børn/unge har svært ved at forstå og tale med hinanden
 • Når der er usikkerhed eller uenighed i forhold til børneopdragelse
 • Ved skilsmisser
 • Hvis familien er ramt af sygdom, sorg eller kriser, og man har svært ved selv at få talt om det

HVEM SKAL DELTAGE I FAMILIETERAPIEN?

Det er meget forskelligt afhængig af problematik og familieforhold.
Overordnet omfatter familiesamtalen alle i familien, hvor alle har mulighed for at blive hørt og forstået.
Det kan være relevant,  at de voksne kommer til en forsamtale, hvor det, der ønskes hjælp til, konkretiseres.
Nogle gange kan det være relevant primært at tale med forældrene.
Det konkrete forløb aftales med den enkelte familie

FORMÅL MED FAMILIETERAPIEN:

 • Bedre trivsel og mere glæde i familien
 • Større tryghed og tro på at alle vil hinanden det godt
 • At familien får indsigt i, hvordan de gensidigt påvirker hinanden
 • At familien bliver bedre til at tale sammen og forstå hinanden
 • Færre konflikter og skænderier i familien
 • At gå fra at finde fejl hos hinanden til i stedet at fokusere på ressourcer
 • At give gode relationserfaringer videre til sine børn

Grupper

< tilbage til generel beskrivelse

Jeanets tilgang

Grupperne oprettes løbende og efter behov.
Hvis du har ønske om at deltage i en gruppe ud fra et bestemt tema eller problematik så kontakt mig, og jeg vil se, om jeg kan danne en gruppe.

FORDELE VED GRUPPETERAPIEN:

 • Man opdager, at man ikke er alene, og at andre også kæmper med problemer, der ligner ens egne
 • Man opnår en følelse af at blive forstået på et dybere plan
 • Man opnår hjælp til at finde nye handlemuligheder
 • Gruppen opleves ofte som et frirum, hvor man kan få sat ord på det, der opleves som svære eller ”forbudte” følelser og tanker
 • Man kan selv tage problematikker op, og man kan også læne sig lidt tilbage og høre, hvordan andre takler svære situationer, som minder om ens egne
 • Man oplever støtte, opbakning og læring ved at høre andres historier
 • Gruppeterapi er ofte et rum, hvor man både kan grine og være alvorlige sammen
 • Man kan drage nytte af hinandens erfaringer og viden

Et gruppeforløb vil typisk forløbe over 4-8 gange á 3 timer.
En gruppe består af 4-6 gruppemedlemmer og en psykolog.

Gruppen mødes om et fælles tema eller en fælles problematik f.eks.:

Kvinde/mandegruppe i forbindelse med skilsmisse

At være voksen barn af en alkoholiker

At være blevet mobbet i skolen

At kæmpe med et lavt selvværd

Sorg over at have mistet en ægtefælle

Supervision

< tilbage til generel beskrivelse

Jeanets tilgang

Når man kommer til Supervision hos mig, er det vigtigste, at man føler sig tryg, forstået og hjulpet videre. Supervisanden hjælpes, gennem spørgsmål, til en dybere forståelse af problematikken. Denne forståelse åbner sammen med teamets reflektioner for nye erkendelser eller handlemuligheder. Supervision bidrager også til at få øje på egne ressourcer og kompetencer.  I supervisionen arbejder vi med det den enkelte har brug for i forhold til at udføre sit arbejde. Supervision er et læringsrum, hvor vi fagligt bliver klogere på dem, vi arbejder med, vores indbyrdes samspil og os selv.

Det, der ofte kendetegner dem, som arbejder med mennesker, er en stærk empati, god indlevelsesevne og ønsket om at hjælpe. Disse evner kombineret med de stærke indtryk man får i sit arbejde, gør at arbejdet i perioder kan være slidsomt. Dette kan komme til at påvirke den generelle trivsel og svække evnen til at passe på sig selv og være hjælpsom for andre. Derfor kan supervisionen også fungere som et rum, hvor man kan komme af med nogle at de oplevelser og følelser, man er kommet til at bære på.

 

Rammerne

Supervisionen kan både foregå hos mig eller hos jer på jeres arbejdsplads.

Før jeg laver en aftale med en supervisionsgruppe, holder jeg altid til et formøde, hvor jeg hører om jeres forventninger og erfaringer med supervision, og jeg fortæller om min måde at lave supervision på. Derudfra beslutter vi, om vi skal arbejde sammen. Lederen kan deltage i dette møde, eller jeg kan have en separat kontakt med lederen.

Den ideelle gruppe størrelse er 4-6 personer.  Men hvis jeres gruppe er større, så kontakt mig, så vi kan tale om, hvordan vi kan løse det.

Ved individuel supervision aftales rammerne med den enkelte supervisand.

 

Formen

Jeg arbejder med individuel supervision i grupper.

Tilbagemelding fra supervisandrene er, at formen er med til at give tryghed og fortrolighed. De melder også tilbage, at det giver en klarhed over, hvad det er, der udfordrer, som ikke kan opnås ved sparring, sags drøftelse eller andre møder de har på arbejdespladsen. Den klarhed kan bidrage til både lærring, mestring og arbejdsglæde.

 

Jeg har superviseret indenfor følgende områder:

 • Integration
 • Social psykiatri (botilbud og bostøtter)
 • Børn og unge (special skoler, folkeskoler)
 • Opholdssteder
 • Plejefamilier
 • Tolke

Uanset hvad jeres arbejdsområder er, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Kurser og foredrag

< tilbage til generel beskrivelse

Jeanets tilgang:

Jeg tilbyder følgende kurser/temadage:

 • Mødet med mennesker i krise – at hjælpe den anden og bevare sig selv
  • En temadag for professionelle, der arbejder med mennesker, som er i krise og/eller sorg.    Fokus på denne temadag er at arbejde med forståelsen af mennesker, der er ramt af tab, sorg og krise, og hjælp til at finde ud af, hvad der er brug for hvornår.
 • Når handlinger ikke er muligt, hvordan kan vi så hjælpe?
  • En temadag for professionelle, der arbejder med mennesker i svære livssituationer.          Fokus på denne temadag er at få øje på værdien af det medmenneskelige møde, der hvor handling synes umuligt. Et kursus der forebygger magtesløshed og udbrændthed.
 • Sekundær traumatisering – forståelse og forebyggelse.
  • En temadag for professionelle, der arbejder i hjælperfag.
 • Tilknytning, sårbarhed og skam
  • En temadag for professionelle, der arbejder med omsorgssvigtede unge.

 

I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har et ønske om et kursus.